تجلیل از کارگران محترم شهرداری شهر قیدار

تجلیل از کارگران محترم شهرداری شهر قیدار
تجلیل از کارگران محترم و زحمت کش شهرداری شهر قیدار که در برگزاری نماز جمعه شهر قیدار همکاری نموده بودند در نماز جمعه شهر قیدار مورخه 97/03/18 ./