سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهر قیدار مورخه 97/04/01

سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهر قیدار مورخه 97/04/01

سخنرانی ریاست محترم دادگستری شهرستان خدابنده جناب آقای صالحی قبل از خطبه های نماز جمعه شهر قیدار