سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه 92/09/01

سخنرانی فرماندهی محترم سپاه شهرستان خدابنده جناب سرهنگ ابراهیمی قبل از خطبه های نماز جمعه 1392/09/01